Doanh nghiệp - đối tác

Ngày 06 Tháng 06 Năm 2022

Gốm Chu Đậu – Bản sắc Việt, tỏa sáng năm ….

Chúng tôi sản xuất theo tiêu chuẩn nội bộ. So với sản phẩm quy cách Jis thì sản phẩm này được thiết kế nhỏ hơn(1 vòng 100mm) Độ chính trên toàn bộ phạm vi của ống bọt khí ± 2,0 vạch trở xuống Độ phẳng của mặt đáy, mặt bên, mặt trên dưới 0,01mm Độ…

Ngày 03 Tháng 06 Năm 2022

Gốm Chu Đậu – Bản sắc Việt, tỏa sáng năm ….

Chúng tôi sản xuất theo tiêu chuẩn nội bộ. So với sản phẩm quy cách Jis thì sản phẩm này được thiết kế nhỏ hơn(1 vòng 100mm) Độ chính trên toàn bộ phạm vi của ống bọt khí ± 2,0 vạch trở xuống Độ phẳng của mặt đáy, mặt bên, mặt trên dưới 0,01mm Độ…

Ngày 03 Tháng 06 Năm 2022

Gốm Chu Đậu – Bản sắc Việt, tỏa sáng năm ….

Chúng tôi sản xuất theo tiêu chuẩn nội bộ. So với sản phẩm quy cách Jis thì sản phẩm này được thiết kế nhỏ hơn(1 vòng 100mm) Độ chính trên toàn bộ phạm vi của ống bọt khí ± 2,0 vạch trở xuống Độ phẳng của mặt đáy, mặt bên, mặt trên dưới 0,01mm Độ…

Ngày 03 Tháng 06 Năm 2022

Gốm Chu Đậu – Bản sắc Việt, tỏa sáng năm ….

Chúng tôi sản xuất theo tiêu chuẩn nội bộ. So với sản phẩm quy cách Jis thì sản phẩm này được thiết kế nhỏ hơn(1 vòng 100mm) Độ chính trên toàn bộ phạm vi của ống bọt khí ± 2,0 vạch trở xuống Độ phẳng của mặt đáy, mặt bên, mặt trên dưới 0,01mm Độ…

Ngày 03 Tháng 06 Năm 2022

Gốm Chu Đậu – Bản sắc Việt, tỏa sáng năm ….

Chúng tôi sản xuất theo tiêu chuẩn nội bộ. So với sản phẩm quy cách Jis thì sản phẩm này được thiết kế nhỏ hơn(1 vòng 100mm) Độ chính trên toàn bộ phạm vi của ống bọt khí ± 2,0 vạch trở xuống Độ phẳng của mặt đáy, mặt bên, mặt trên dưới 0,01mm Độ…

Ngày 03 Tháng 06 Năm 2022

Gốm Chu Đậu – Bản sắc Việt, tỏa sáng năm ….

Chúng tôi sản xuất theo tiêu chuẩn nội bộ. So với sản phẩm quy cách Jis thì sản phẩm này được thiết kế nhỏ hơn(1 vòng 100mm) Độ chính trên toàn bộ phạm vi của ống bọt khí ± 2,0 vạch trở xuống Độ phẳng của mặt đáy, mặt bên, mặt trên dưới 0,01mm Độ…

Ngày 03 Tháng 06 Năm 2022

Gốm Chu Đậu – Bản sắc Việt, tỏa sáng năm ….

Chúng tôi sản xuất theo tiêu chuẩn nội bộ. So với sản phẩm quy cách Jis thì sản phẩm này được thiết kế nhỏ hơn(1 vòng 100mm) Độ chính trên toàn bộ phạm vi của ống bọt khí ± 2,0 vạch trở xuống Độ phẳng của mặt đáy, mặt bên, mặt trên dưới 0,01mm Độ…

Ngày 03 Tháng 06 Năm 2022

Gốm Chu Đậu – Bản sắc Việt, tỏa sáng năm ….

Chúng tôi sản xuất theo tiêu chuẩn nội bộ. So với sản phẩm quy cách Jis thì sản phẩm này được thiết kế nhỏ hơn(1 vòng 100mm) Độ chính trên toàn bộ phạm vi của ống bọt khí ± 2,0 vạch trở xuống Độ phẳng của mặt đáy, mặt bên, mặt trên dưới 0,01mm Độ…